head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
3

นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2518 โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจและจิตศรัทธาของพี่น้อง ประชาชนบ้านโกรกสิงขร โดยมีเจตนาที่แน่วแน่ต้องการให้กุลบุตร กุลธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญในขณะนั้น ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ไม่ห่างไกล ซึ่งก่อนก่อตั้งโรงเรียนชั่วคราวนั้น เด็กๆ ในหมู่บ้านเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 กิโลเมตร การคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวกต้องเดินทางด้วยเท้า การก่อตั้งได้รับการสนับสนุนจากทางราชการด้วยดี ซึ่งขณะนั้นท่านนายอำเภอจอมบึง นายเอกศักดิ์  วัฒนสินธ์ เป็นนายอำเภอจอมบึง หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอจอมบึงคือ นายเป๋า เอี่ยมชื่น และชาวบ้านโกรกสิงขร โดยการนำของคณะบุคคล เช่น นายพิณ  สลับเขียว นายเสริม ฉุยเนย และอีกหลายๆท่าน พร้อมด้วยชาวบ้านเสียสละแรงกาย แรงงานและทรัพย์สินส่วนตัว ได้แก่เสาไม้ เครื่องบน สังกะสี รวบรวมเงินสมทบจำนวน 6,970 บาทดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบสร้างเองขนาด 3 ห้องเรียน มุงด้วยสังกะสี ไม่มีผนังกั้น ได้รับการบริจาคที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียนจาก นายทองสุข  ศรีนวลจันทร์ เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ

 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

ชื่อโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ที่ตั้งหมู่ที่ 8  ตำบล ด่านทับตะโก  อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 032 – 720072   โดยเปิดการสอนน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 25 ไร่เขตพื้นที่ บริการ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 8 และหมู่ 19

เปิดทำการสอนในปีการศึกษาแรก 2 ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มีนักเรียนทั้งสิ้น 54 คนทางราชการส่งครูมารับผิดชอบทำการสอนคือ นายสนิท อรรถวุฒิกุล มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้าราชการครูจำนวน 4 คน มีนักเรียน จำนวน 62 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง มีอาคารประกอบจำนวน 5 หลัง

 

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
๕.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๒.นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.นักเรียนให้เป็นบุคคล ที่มีสุขภาพดี มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
๔. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕. ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโกรกสิขรจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม มีสุขภาพที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาการศึกษา

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

 

นานาสาระ

เรื่อง เขียนบทภาพยนตร์ต้องทำยังไง

การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่อง ทฤษฎีการเล่าเรื่องและการระดมสมอง Storytelling & Brain Storming เนื่องจากเราไม่สามารถที่มองเห็นเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนได้ แต่เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของเราจากสิ่งที่เห็นหรือเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเรื่องราวจึงประกอบด้วย คน เหตุการณ์ การกระทำ งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับการทำบทภาพยนตร์เบื้องต้นแบ่งออกเป็นหลากลหายหัวข้อแต่วันนี้เราจะมายกตัวอย่างเบื้องตนกันนะครับ 1ทฤษฎีการเล่าเรื่อง เกี่ยวกับความความเป็นมาและความหมาย เป็นวิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาก่อนการใช้ตัวอักษรเป็นวิธีการบันทึกของมูลทางประวัติศาสตร์สมัยโบราณ มันคือการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด

 

จากประสบการณ์รุ่นสู่รุ่นและยังเป็นวิธีสร้างสรรค์เรื่องราวจากเรื่องจริงหรือถูกแต่งเติมจากจินตนาการออกมาเป็นสื่อนิยาย ภาพเขียน ดนตรีและภาพยนตร์เป็นต้นโดยทฤษฎีการเล่าเรื่องก็มีหน้าที่ของมันหลักๆ 5 ข้อ 1 ทำหน้าที่ถ่ายทอนจินตนาการเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและคลายเครียด 2 ทำหน้าที่เปิดเผย ค้นหาและนำเสนอเหตุการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยมีแหล่งที่มาที่หน้าเชื่อถือ 3เป็นวิธีที่ถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด จากประสบการณ์รุ่นสู่รุ่น4ทำหน้าที่เพื่อชี้แจ้งเพื่อลกความขัดแย้งในสังคมอันเป็นบ่อเกิดของปัญหาหลายๆประการและ5 ทำหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาโดยจะมีการประยุกต์

 

ให้เรื่องเล่านั้นเข้ากับการเรียนการสอนโดยให้เรื่องเล่าเข้ามามีบทบาทสำคัญและช่วยให้ไม่เครียดเวลาเรียน โดยมีแนวคิดดังนี้  การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ เนื่องจากการสื่อสารต่างๆ ถือเป็นการเล่าเรื่องทั้งสิ้น ไม่ว่า จะสื่อสารระหว่างบุคคลหรือเป็นการสื่อสารผ่านสื่อกลางต่างๆ ก็ตาม Storytelling คือ การเล่าเรื่องที่ใช้ ในความหมายกว้างๆ คำว่า Storytelling นี้มักจะใช้โดยทั่วๆ ไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องเล่าหรือการเล่าเรื่องในศาสตร์ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา เมื่อพูดถึงเทคนิคการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะนิทาน ด้านสังคมวิทยาเมื่อพูดถึงเรื่องเล่าใน ชุมชน ฯลฯ คำว่า Narration เป็นคำที่ใช้ในศาสตร์ทาง ภาษาศาสตร์ ทางงานวรรณกรรม

 

และน่าจะรวมถึง งานทางนิเทศศาสตร์บางสาขา เช่น ด้านละครและ ภาพยนตร์ แต่การที่จะทำมันออกมาให้ดีนั้นก็ขาดใจความสำคัญอันนี้ไปไม่ได้เลยนั้นก็คือทฤษฎีการเล่าเรื่อง 2ระดับโดยระดับที่1 ก็คือ ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบทคือการที่เรารับรู้ด้วยตาและเห็นเป็นรูปธรรมตามที่ปรากฏจริงๆหรือแบบที่ตาเห็นเช่น เนื้อความต่างๆในข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ต่างๆหรือแม้แต่เหตุการณ์รอบรอบตัวของเรา 2 ระดับเนื้อเรื่อง ที่มีโครงเสร้าง โครงสร้างคือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นมีเหตุและผลของแนวความคิดหรือที่เรียกว่ามโนทัศน์(มะ-โน-ทัน) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Concept ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างหรือเรียกอีกอย่างว่าทฤษฎี3องก์ความหมายคือ การเขียนโครงเรื่องโดยองค์ประกอบที่ควรมีนั้นก็คือ ต้องเป็นการเล่าเรื่องที่มีวิธีส่งสารที่มีโครงสร้างชัดเจนและแน่นอน นั่นคือต้องมีตรรกะของการเล่าซึ่ง

 

มีองค์ประกอบดังนี้  1 ต้องมีพระเอก-นางเองหรือตัวละครหลักนั่นก็คือตัวเอก 2ต้องมีตัวโกง ตัวร้ายหรือตัวที่มีความขัดแย่งกับตัวเอก 3ต้องทำการสร้างให้ทั้ง2ฝ่ายมีความขัดแย้งไม่ก็ทะเลาะไม่ชอบหน้ากัน 4 ต้องมีพระรอง-ผู้ช่วยเหลือหรือมือที่3คอยทำการช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายและ5มี Magic อาจจะหมายถึงของวิเศษ อาวุธ หรือความสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาและต้องมีการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวละครโดยจะต้องมีอย่างน้อย4ตัวและในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างทั้ง4ตัวเลยนะครับเพื่อเป็นเป็นแนวทางสำหรับผู้เขียนบทมือใหม่ โดยต้องมีการต้องคำถามต่างๆ

 

เกี่ยวกับตัวละครเพื่อให้ตัวละครของเรามีชีวิตขึ้นมาเช่น  ชื่อ/เพศ/รสนิยมทางเพศ/อายุ/บุคลิกภายนอก/ตัวละครรู้สึกอย่างไรกับบุคลิกของตนเอง/วัยเด็กของตัวละคร /ความสัมพันธ์ของพ่อแม่/พี่น้อง/คนสำคัญในวัยเด็ก/ชีวิตประจำวัน/การศึกษางานอดิเรก/สิ่งที่สนใจ/สภาพแวดล้อมที่โตขึ้นมา /เรียนทางด้านใด/ความสัมพันธ์ของพ่อแม่/พี่น้อง/คนสำคัญในวัยเด็กเมื่อตัวละครโตขึ้น/ชีวิตรักของตัวละครว่าโสด แต่งงาน หย่าร้าง แยกกันอยู่หรือสถานะทางครอบครัว/ศาสนาที่ตัวละครนับถือ/อาชัพของตัวละครเช่นเข้าพอใจในงานที่ทำไหม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร มาครับผมจะมายกตัวอย่างตัวละครหลักอย่างน้อย4ตัวที่จำเป็นต้องมีให้ฟังนะครับ

ตัวละครชื่อ วินเนอร์ เชอร์ชิล เพศชาย อายุ 29 ปี (พระเอก) 

Black Story (ปูมหลัง)

วินเนอร์ เชอร์ชิล ในวัย19ปี เป็นบุตรชายของของ ชาร์ล เชอร์ชิล และ มารีน่า เชอร์ชิล วินเนอร์นั้น ได้ถูกกำหนดชะตาชีวิตด้วยปลายปากกาของ ชาร์ล เชอร์ชิล ผู้เป็นพ่อให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่พ่อเขากำหนดและวางแผนให้วินเนอร์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนตนในอนาคต เมื่อวินเนอร์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน King college วินเนอร์ได้มีเพื่อนสนิทอยู่1คน มีชื่อว่า ฮิต พวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเรียกได้ว่ามีวินเนอร์ต้องมีฮิตมีฮิตต้องมีวินเนอร์และมีความตั้งใจที่จะเรียนจบไปพร้อมกันและทั้ง2คนเป็นคนที่เรียนดีได้เกรดเฉลี่ย4.00ทุกเทอมทำให้เขาทั้ง2จบมาด้วยเกรียตินิยมอันดับ1ทั้งคู่ทำให้มีหลากหลายพรรคการเมืองต้องการตัวของทั้งคู่ละสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันด้วยหลากหลายปัจจัยแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและหลังจากที่วินเนอร์ได้ฉลองวันเกิดอายุครบ25ปีไปได้9-10วันพ่อของเขา ชาร์ล เชอร์ชิล

 

ผู้เป็นพ่อของเขาได้ถูกลอบสังหารโดยปมสังหารทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่พ่อของวินเนอร์นั้นไม่ยอมรับสินบนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่จะมาหวังผลประโยชน์ต่างๆเช่นการลักลอบเปิดธุรกิจมืดหรือธุรกิจสีเทาและนำไปสู่การลอบสังหารนายกรัฐมนตรี ชาร์ล เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีคนที่8 แห่งเมือง Hell Born ซึ่งการตายของนายกชาร์ล เชอร์ชิล นั้นทำให้ชาวเมืองนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากนายก ชาร์ล นั้นเป็นที่ดีทำเพื่อสังคมตลอดชีวิตการทำงานไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ทำให้วินเนอร์นั้นรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะถึงพ่อของเขาจะชอบบังคับให้วินเนอร์ทำตามคำสั่งแต่ในสายตาของวินเนอร์พ่อของเขานั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ละเที่ยงตรงอย่างมากทำให้วินเนอร์นั้นมีแรงจูงใจจากความโกรธแค้นทำให้เขาต้องการจะเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจและเขาตั้งใจที่จะใช้อำนาจของเขาสืบให้รู้ให้ได้ว่าใคร ใครกันที่เป็นคนสั่งฆ่าพ่อของเขา 

 

ชีวิตภายนอก ปัจจุบัน วินเนอร์ อายุ29ปี ทำงานเป็นนักการเมืองสังกัดอยู่พรรค p9 เป็นคนมีเพื่อนน้อยเพราะจริงจังกับการทำงานเพราะเขามีเป้าหมายของเขาและความุ่งมั่นสูง เป็นคนรักความสะอาด แต่งตัวเนี้ยบ เรียบร้อย และเพราะเขาเอาแต่ทำงานทำให้ปัจจุบันนี้เขายังหาเมียไม่ได้หรือก็คือยังโสดอยู่นั้นเองครับ

 

เป้าหมายในชีวิต(Goal)

เขาต้องการสืบให้รู้ว่าใครที่เป็นคนสั่งลอบสังหารพ่อของเขาและเขาจะนำคนที่ทำผิดมากลงโทษอย่างสาสม 

ความขัดแย้ง เนื่องจากเขาเป็นนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทำให้นักการเมืองรุ่นเก่าๆทั้งพรรคที่วินเนอร์สังกัดอยู่และพรรคอื่นๆต่างก็ดูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าวินเนอร์สักเท่าไหร่เนื่องจากวินเนอร์นั้นมีนิสัยเหมือนพ่อของเขาที่เป็น

 

คนเถงตรงและซื่อสัตย์ทำให้นักการเมืองหลายคนไม่ชอบหน้าเขาละพยายามที่จะกำจัดเขา  เป็นต้น นี่แค่ตัวพระเอกตัวเดียวนะครับ ยังมีอีก3ตัวเป็นอย่างน้อยที่จำเป็นต้องมีใน การเขียนบทภาพยนตร์ ถ้าอย่างรู้ว่าอีก3ตัวนั้นเขียนยังไงก็ติดตามได้ในเขียนบทภาพยนตร์ต้องทำยังไงEPที่2เร็วๆนี่นะครับ วันนี้ผม นายจอร์ดี้ ขยี้ใจต้องขอลาไปก่อน บ้ายบาย 

 

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร