head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » นานาสาระ » ทรัพยากร ในปัจจุบันมีการจัดสรรตามความต้องการมากขึ้นในหลายๆด้าน

ทรัพยากร ในปัจจุบันมีการจัดสรรตามความต้องการมากขึ้นในหลายๆด้าน

อัพเดทวันที่ 29 กันยายน 2021

ทรัพยากร

ทรัพยากร ควรที่จะถูกจัดสรรให้ถูกต้องตามการใช้งาน หมายถึงการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ค่อนข้างหายาก ในการใช้งานต่างๆ ทรัพยากรหมายถึง ผลรวมของทรัพยากรมนุษย์ วัสดุและการเงินในกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะเป็นเงื่อนไขทางวัตถุพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามกับความต้องการของประชาชน ทรัพยากรมักจะแสดงความขาดแคลนสัมพัทธ์ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่หายาก

มีความจำกัดเพื่อใช้กับทรัพยากรน้อยที่สุด การผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด การบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดสรรทรัพยากรมีความสมเหตุสมผล หรือไม่มีผลกระทบสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรสามารถแบ่งออกเป็นความหมายที่แคบและกว้าง

“ทรัพยากร”ในแง่แคบหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรในความหมายกว้างหมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและทุน กล่าวได้ว่าทรัพยากรหมายถึง ผลรวมของทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ ทรัพยากรทางการเงินในกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นเงื่อนไขทางวัตถุพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในสังคมความต้องการของมนุษย์เป็นความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทรัพยากรที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนนั้นมีจำกัด ดังนั้นทรัพยากรจึงหายาก การจัดสรรทรัพยากรหมายถึง การขาดแคลนทรัพยากรเป็นตัวกำหนดว่า สังคมใด จะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างจำกัดอย่างสมเหตุสมผล ให้กับทุกพื้นที่ของสังคมในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยกล่าวคือ การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมที่สุดรวมถึงการบริการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด การจัดสรรทรัพยากรหมายความว่า ภายในขอบเขตหนึ่ง สังคมจะจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ตามการใช้งานที่แตกต่างกัน

สาระสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรคือ การกระจายเวลาแรงงานทางสังคมทั้งหมดระหว่างแผนกต่างๆ

โดยทั่วไป หากสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ค่อนข้างสมเหตุสมผล ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเศรษฐกิจจะมีความก้างหน้ามากขึ้น มิฉะนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก และการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะถูกขัดขวาง หลักการการจัดสรรทรัพยากรทางสังคม จะทำได้โดยบางกลไกทางเศรษฐกิจ กลไกแรงจูงใจเป้าหมายของการจัดสรรทรัพยากรคือ การบรรลุผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

ภายใต้เงื่อนไขที่การจัดสรรทรัพยากรจะเกิดขึ้น ผ่านหน่วยงานทางเศรษฐกิจในระดับต่างๆ การตระหนักถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันในการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้นจึงกลายเป็นกลไกอำนาจ สำหรับการจัดสรรทรัพยากรรวมถึงกลไกข้อมูล เพื่อเลือกแผนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม แต่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

ความครอบคลุมเป็นพื้นฐานและการรวบรวม การส่ง การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลทำได้ผ่านช่องทางและกลไกบางอย่าง กลไกการตัดสินใจ อำนาจการตัดสินใจของการจัดสรรทรัพยากร สามารถเป็นแบบรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจ ระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และระบบไฟฟ้าแบบกระจายอำนาจ มีความสัมพันธ์ในการจำกัดอำนาจที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดกลไกการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกัน

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจตลาด กลไกตลาดคือ แรงชี้ขาดในการจัดสรรทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรในตลาดไม่เพียงพออย่างเป็นกลางและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การจัดสรรทรัพยากรสมบูรณ์แบบ เมื่อมีปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากมีความไม่สมดุลในโครงสร้างภูมิภาค โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างตลาดและโครงสร้างองค์กร

รัฐสามารถใช้นโยบายการคลังเพื่อโอนและจัดสรรทรัพยากร ภายใต้การควบคุมหรือควบคุม ในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภาพ ตัวอย่างเช่น ในการปรับโครงสร้างภูมิภาค เร่งการพัฒนาของภาคตะวันตก มีการรักษาสมดุลระหว่างตะวันออกกลางและตะวันตก

ในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมหลักแข็งแกร่ง เพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมรองและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและการอัพเกรด การจัดและจับคู่ทรัพยากรวัสดุทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล สามารถประหยัดทรัพยากรและก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อสังคมและเศรษฐกิจ

การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่สมเหตุสมผล จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางสังคม ด้วยการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจ ความต้องการทรัพยากรจึงเพิ่มขึ้นและทรัพยากรส่วนใหญ่มีจำกัด และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุผลต้องทำในประเด็นต่อไปนี้

การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ทำให้ปริมาณรวมของการผลิตและการใช้ทรัพยากรในสังคมทั้งหมดสมดุล โครงสร้างการผลิตของทรัพยากรและโครงสร้างความต้องการมีความสอดคล้อง การจัดสรรทรัพยากรในสังคมทั้งหมดมีความสมเหตุสมผล การประหยัดการใช้ทรัพยากรรวมถึงความพยายามในการลดการบริโภค การใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการทางเลือก

สามารถนำมาใช้เพื่อทรัพยากรอันมีค่าและขาดแคลนได้ มีการรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมหลักด้านทรัพยากร ตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรของอุตสาหกรรมหลัก เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมหลัก และวิสาหกิจของประเทศ วิธีการจัดสรรทรัพยากรส่วนใหญ่ รวมถึงการจัดสรรตามแผนและการจัดสรรการปรับปรุงตลาด

ภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจตลาด การปรับตลาดและการจัดสรรมีบทบาทพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากร นั่นคือตามกฎของอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงทิศทางของการไหลของทรัพยากร การไหลและความเข้มข้นของการบริโภคประเภทของการจัดสรรทรัพยากร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามเนื้อหาของวิธีการจัดสรรทรัพยากรได้แก่ เศรษฐกิจธรรมชาติ เศรษฐกิจตลาดและเศรษฐกิจตามแผน

ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตจำนวนมากทางสังคมมี 2 วิธีในการจัดสรรทรัพยากร วิธีการวางแผนตามความต้องการและความเป็นไปได้ทางสังคม ฝ่ายวางแผนใช้โควตาการวางแผนและคำสั่งทางปกครอง เพื่อจัดการและจัดสรรทรัพยากร วิธีการจัดสรรตามแผนจะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซ์ ในสังคมสังคมนิยมวิธีการผลิตจะเป็นของทั้งสังคม และความสัมพันธ์ของเงิน รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่มีอีกต่อไป

ดังนั้นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเป็นหลักการวางแผนโดยกล่าวคือ ทรัพยากรถูกกำหนดผ่านแผนสังคมที่เป็นหนึ่งเดียว ในอดีตสหภาพโซเวียตและประเทศในยุโรปตะวันออก มีการฝึกฝนตามทฤษฎีนี้ โดยใช้การวางแผนเป็นวิธีหลักในการจัดสรรทรัพยากร ในช่วงก่อนการปฏิรูปและการเปิดประเทศ มีการวางแผนเพราะเป็นวิธีการหลักในการจัดสรรทรัพยากร มีบทบาทของตลาดถูกจำกัดอย่างมาก

ในวิธีการจัดสรรทรัพยากรตามแผน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ วิธีนี้อาจประสานการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากผลประโยชน์โดยรวม เพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการทำโครงการวิศวกรรมหลักให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่รวมทางเลือกอื่นในการจัดการแบบครบวงจรเข้ามาแทนที่การแข่งขัน และตลาดอยู่ในสถานะที่ไม่โต้ตอบ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะว่างงานหรือสิ้นเปลืองทรัพยากร

แนวทางการตลาด อาศัยกลไกการทำงานของตลาดในการจัดสรรทรัพยากร ตลาดกลายเป็นช่องทางหลักในการจัดสรรทรัพยากรจากการก่อตั้งระบบทุนนิยม ภายใต้ระบบทุนนิยม ผลิตภาพทางสังคมได้พัฒนาอย่างมาก ผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทั้งหมดกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่แลกเปลี่ยนได้ ขอบเขตของตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าประเภทและปริมาณเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ

บทบาทของการจัดสรรทรัพยากร เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตลาดได้กลายเป็นวิธีการหลักในการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบทุนนิยม ด้วยวิธีนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับตลาดได้โดยตรง รัฐวิสาหกิจสามารถตระหนักถึงการจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ในการแข่งขันตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในตลาด และข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ในตลาด

แต่วิธีนี้ยังมีข้อบกพร่องบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการตาบอดและธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนของกลไกตลาด ที่อาจจะมีความไม่สมดุลระหว่างรวมอุปทานสังคม รวมถึงความต้องการทางสังคมทั้งหมดที่ไม่มีเหตุผลโครงสร้างอุตสาหกรรมและการตลาด

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > ฟันผุ สามารถที่จะเกิดจากกรดในน้ำผลไม้ที่กัดเซาะฟันของเรา

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร