head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านโกรกสิงขรจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขรจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

เข้าค่ายพุทธบุตร ท่าน ผอ.กษิตินาถ คำษร และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร” ประจำปี 2561 ณ วัดโกรกสิงขร ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์บุญเลิศ เขมธโร เจ้าอาวาสวัดโกรกสิงขร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และได้มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ทางธรรมะกับนักเรียน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ต่อไป

เข้าค่ายพุทธบุตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร