head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
2 1 3 1
อบ.3
5 2 7 1
รวม อบ.
7 3 10 2
ป.1
6 5 11 1
ป.2
3 7 10 1
ป.3
1 5 6 1
ป.4
9 4 13 1
ป.5
2 3 5 1
ป.6
2 4 6 1
รวม
23 28 51 6
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร