head-bankroksingkhon
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
head-bankroksingkhon
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ นานาสาระ » ลูกบุญธรรม เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติในปี 2561

ลูกบุญธรรม เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติในปี 2561

อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022

ลูกบุญธรรม ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีลูก และสำหรับคนที่มีบุตรยากหลายคน การรับบุตรบุญธรรมเป็นทางเลือกที่ดี ในทำนองเดียวกัน ในประเทศจีนชาวต่างชาติสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ น่าจะมีหลายคนอยากรู้เงื่อนไขในการรับเลี้ยงเด็กต่างชาติในปี 2561 มีอะไรบ้าง ชาวต่างชาติรับอุปการะเด็กในปี 2561 มีขั้นตอนอย่างไร ต่อไปนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณโดยบรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวรับบุตรบุญธรรมในปี 2561

ชาวต่างชาติสามารถรับบุตรบุญธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตามกฎหมายนี้ คนต่างด้าวที่รับลูกบุญธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เช่น อายุของการรับบุตรบุญธรรม การแต่งงาน อาชีพ ทรัพย์สิน สุขภาพ และว่าเขาจะถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่ก็ตาม รับรองโดยสถานทูตและสถานกงสุลของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศนั้นๆ ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่กำหนดให้รับบุตรบุญธรรม ลงทะเบียนกับฝ่ายกิจการพลเรือนด้วยตนเอง และไปที่สำนักงานรับรองเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อรับรองเอกสารการรับบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่รับรอง ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติในปี 2561 ส่งใบสมัคร ในการรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีน ผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติต้องส่งใบสมัครการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและเอกสารประกอบไปยังศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนก่อนผ่านรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านหรือองค์กรการรับเลี้ยงลูกบุญธรรมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล คำขอรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ สูติบัตร หลักฐานสถานภาพการสมรส

หลักฐานการประกอบอาชีพ รายได้ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทรัพย์สิน ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกาย มีหนังสือรับรองโทษทางอาญาหรือไม่ รายงานสถานการณ์ครอบครัว หนังสือรับรองของหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศที่ผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติตั้งอยู่ ยินยอมให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ภาพถ่ายหัวเปล่าขนาด 2 นิ้วของผู้รับลูกบุญธรรมชาวต่างชาติจำนวน 2 รูป และรูปถ่ายชีวิตครอบครัวจำนวน 6 รูป ยกเว้นรายการที่เก้าและสิบข้างต้น

ลูกบุญธรรม

เอกสารรับรองอีกแปดประเภทจะต้องออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่ตนตั้งอยู่ โดยรับรองโดยหน่วยงานทางการทูตของประเทศที่ตนตั้งอยู่หรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางการทูต ผู้มีอำนาจและรับรองโดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศนั้นรับรองสถานกงสุล ศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนไม่ยอมรับเอกสารการรับบุตรบุญธรรมที่ส่งโดยบุคคลโดยตรง การยอมรับการลงทะเบียน หลังจากได้รับเอกสารการรับลูกบุญธรรมที่ยื่นโดยผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติผ่านรัฐบาลหรือองค์กรการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของประเทศเจ้าบ้าน

แล้วศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนจะยอมรับและลงทะเบียนเอกสารการรับบุตรบุญธรรมที่ครบถ้วนและถูกต้องและได้ชำระค่าธรรมเนียมบริการให้กับศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนแล้ว และ แจ้งการยื่นหนังสือรับรองสถานการณ์รับบุตรบุญธรรมของหน่วยงานราชการต่างประเทศหรือองค์การการรับบุตรบุญธรรมของต่างประเทศ การคัดเลือกการตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบโดยศูนย์รับเลี้ยงลูกบุญธรรมของจีนแล้ว สำหรับผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายจีนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน

จะเลือกผู้รับบุตรบุญธรรมที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาโดยอ้างอิงถึงความต้องการของผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศ และโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้รับบุตรบุญธรรมและ ผู้ส่งออกไปรับบุตรบุญธรรมไปต่างประเทศ รัฐบาล และผู้รับบุตรบุญธรรมแสดงความคิดเห็น การออกประกาศ หลังจากที่รัฐบาลต่างประเทศและผู้รับบุตรบุญธรรมตกลงที่จะรับบุตรบุญธรรมที่แนะนำแล้ว ศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนจะออก หนังสือแจ้งการรับลูกบุญธรรมในประเทศจีน ให้กับผู้รับบุตรบุญธรรม และส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศผ่านรัฐบาลต่างประเทศ

หรือองค์กรการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศ ในเวลาเดียวกัน ศูนย์การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนได้ออก หนังสือแจ้งการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ แก่หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของกรมกิจการพลเรือนของจังหวัดที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตั้งอยู่ มาประเทศจีนด้วยตนเอง หลังจากที่ผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติได้รับ หนังสือแจ้งการรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีน ทั้งสามีและภริยาจะต้องเดินทางมาประเทศจีนด้วยตนเองพร้อมกับหนังสือแจ้งต้นฉบับ และต้องผ่านพิธีการขึ้นทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่กรมกิจการ

พลเรือนของจังหวัดที่ผู้รับบุตรบุญธรรมถาวร ที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ การลงทะเบียน ในการลงทะเบียนเพื่อรับบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศควรกรอกใบสมัครเพื่อจดทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีนและส่งข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่รับเป็นบุตรบุญธรรม ID ส่วนตัวและรูปถ่าย กรมโยธาธิการจังหวัดจัดการการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมสำหรับคู่กรณีในความสัมพันธ์การรับบุตรบุญธรรมที่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ออก ใบรับรองการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และออก

ใบรับรองคุณสมบัติการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน โดยสรุป ชาวต่างชาติที่รับบุตรบุญธรรมในปี 2561 ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เช่น อายุของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การแต่งงาน อาชีพ ทรัพย์สิน สุขภาพ และพวกเขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ หากคุณมีคำถามอื่นใด คุณสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ทางการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส และปรึกษาทนายความได้ฟรี ข้อกำหนดในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างญาติคืออะไร สำหรับคนมีบุตรยากบางคนการรับบุตรบุญธรรมเป็นทางเลือกที่ดี

และหลายคนชอบรับลูกของญาติพี่น้อง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดและความสัมพันธ์ก็ใกล้ชิดกันได้ง่ายขึ้น คงจะมีหลายท่านอยากรู้เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมระหว่างญาติเป็นอย่างไร ต่อไปนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณโดยบรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมระหว่างญาติเป็นอย่างไร การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างญาติพี่น้องมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงและสามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมกำหนดเงื่อนไข

สำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในหมู่ญาติของเด็กที่เป็นญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการมีอายุต่ำกว่า 14 ปี กล่าวคือ ผู้รับบุตรบุญธรรมอาจมีอายุมากกว่า 14 ปีหรือเป็นผู้ใหญ่ แม้ว่าพ่อแม่โดยสายเลือดที่เป็นลูกบุญธรรมจะไม่มีปัญหาในการเลี้ยงลูก ก็สามารถให้ลูกไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ แม้ว่าผู้รับบุญธรรมจะไม่ใช่เด็กที่พ่อแม่โดยสายเลือดไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ก็สามารถ นำไปเป็นบุตรบุญธรรม

เมื่อชายที่ไม่มีคู่สมรสรับบุตรสาวของญาติทางสายเลือดหลักประกันของรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน เขาอาจไม่อยู่ภายใต้ความแตกต่างของอายุมากกว่า 40 ปี ชาวจีนโพ้นทะเลที่รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนจะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดที่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีบุตร ญาติทางสายเลือดโดยตรงและญาติทางสายเลือดหลักประกันคืออะไร

โดยคำนึงถึงนิสัยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของคนในประเทศของเรา กฎหมายการรับเลี้ยง ลูกบุญธรรม ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างญาติ ญาติทางสายเลือดคือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ญาติทางสายเลือดแบ่งออกเป็นญาติทางสายเลือดโดยตรงและญาติทางสายเลือดหลักประกัน ญาติทางสายโลหิตเป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมทางสายเลือด ญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนหมายถึงพี่น้องและลูกพี่ลูกน้องและลูกพี่ลูกน้องรุ่นที่สามและลูกของพวกเขาคือหลานสาวหลานชายหลานสาว

และลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องหลานชายและหลานสาว การรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขอย่างไร ในชีวิตจริง ลูกเลี้ยงและพ่อเลี้ยงไม่มีสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันภายใต้สถานการณ์ปกติ แต่เป็นความสัมพันธ์ทางสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงานใหม่ของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเริ่มต้นจากการรักษาความมั่นคงและความปรองดองของครอบครัวที่แต่งงานใหม่ และส่งเสริมให้พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงรับลูกบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยกำเนิดของลูกเลี้ยง เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ของสิทธิ

และภาระผูกพันที่เทียบเท่ากับทางชีววิทยาโดยสมบูรณ์ พ่อแม่และลูกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เยาว์การเลี้ยงดูแลการศึกษาของลูกเลี้ยงยังช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวที่แต่งงานใหม่ได้ มาตรา 14 ของ กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ของประเทศของฉันยังผ่อนคลายเงื่อนไขสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมประเภทนี้ กล่าวคือ มันสามารถได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดของมาตรา 4 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 3 และมาตรา 6 ของกฎหมายการรับเลี้ยงลูกบุญธรรม เงื่อนไขการผ่อนคลายที่เฉพาะเจาะจงมีดังนี้

พ่อเลี้ยงอาจรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่อายุเกิน 14 ปี และผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ต้องอยู่ภายใต้การจำกัดอายุต่ำกว่า 14 ปี เนื่องจากวิธีการที่บิดาผู้ให้กำเนิด มารดา ที่ไม่ได้อยู่กับเด็กได้เปลี่ยนมาทำหน้าที่อุปถัมภ์ บิดาผู้ให้กำเนิด มารดา จึงสามารถรับบุตรบุญธรรมได้แม้ไม่มี ปัญหาทางการเงินในการเลี้ยงลูก ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่สามารถถูกจำกัดการไม่มีบุตรและคู่สามีภรรยาที่อายุครบ 30 ปี ผู้รับบุตรบุญธรรมจะไม่ถูกจำกัดการรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียว นี่เป็นส่วนเพิ่มเติมของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมฉบับแก้ไข

โดยสรุป เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมระหว่างญาติพี่น้องมีดังนี้ ผู้รับบุตรบุญธรรมสามารถมีอายุมากกว่า 14 ปีหรือเป็นผู้ใหญ่ได้ บิดามารดาโดยสายเลือดที่เป็นบุตรเพื่อรับบุตรบุญธรรมสามารถนำเด็กไปรับเป็นบุตรบุญธรรมได้แม้ว่าจะไม่มีปัญหา ในการเลี้ยงดูบุตร เมื่อฝ่ายชายรับบุตรสาวของญาติทางสายเลือดหลักประกันของรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคน เขาไม่อยู่ภายใต้ความแตกต่างของอายุมากกว่า 40 ปี ชาวจีนโพ้นทะเลรับบุตรของญาติทางสายเลือดหลักประกันของ รุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนไม่มีข้อจำกัดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีบุตร หากคุณมีคำถามอื่นใด คุณสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ทางการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส และปรึกษาทนายความได้ฟรี

อ่านต่อได้ที่ เส้นผม อาหารเสริมวิตามินที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตของเส้นผม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร